Medlemsinfo

 

 

Vad är Tehy

Tehy är ett starkt fackförbund som bevakar medlemmarnas intressen. Tehy vågar ta nya initiativ såväl i en arbetskonfliktsituation som i övrig verksamhet för medlemmarnas bästa. Tillsammans är vi mera.

Ett stort fackförbund förmår påverka på bred bas sina medlemmars intressen. Tehy har täckande avtal på olika avtalsområden. Hög organiseringsgrad utgör grunden för trovärdig intresse­bevakning, såväl på fackavdelnings- som förbundsplan. Fackförbunden har uppnått många förmåner, bl.a. semestrar och rätt till moderskapsledighet.
 

Tehyiterna arbetar inom social- och hälsovården. Medlemmar är bl.a. närvårdare, sjukskötare, bioanalytiker, fysioterapeuter. munhygienister och socionomer. Arbetsplatserna är allt från sjukhus till privata barnskyddsanstalter.

Anslutning lönar sig, medlemskap i ett fackförbund är en försäkring på arbetslivet!

 


 

 

Vad är en fackavdelning

Fackavdelningen förenar tehyiterna hos samma arbetsgivare och inom samma område. Fackavdelningens roll är betydande eftersom utvecklingen av arbetet och intressebevakningen alltmer har sin tyngdpunkt på arbetsplatserna.

 

Fackavdelningarna

  • handhar den yrkesmässiga och ekonomiska intressebevakningen
  • påverkar anordnandet av social- och hälsovård lokalt
  • för lokala förhandlingar
  • insamlar medlemmarnas målsättningar till grund för avtalsförhandlingarna
  • kommer med medlemsmotioner till Tehys beslutsfattare
  • utbildar medlemmar
  • upprätthåller tehyitisk samhörighet

Fackavdelningens uppgift är att utreda frågor som gäller intressebevakningen inom sitt verksamhetsområde, samt att trygga medlemmarna ställning vid olika förändringar inom kommun- och servicestrukturerna.

Fackavdelningens styrelse fungerar som lokalledning för stödåtgärder och upprätthåller beredskap till stödåtgärder. Fackavdelningen har beredskap att ordna olika spontana meningsyttringar. Styrelsen strävar efter att informera medlemmar och speciellt under vår- och höstmöten får du som medlem information om aktuella saker.

Tehys fackavdelning i Korsholm ordnar för medlemmarna rekreation både vår och höst i form av olika evenemang eller utfärder. Medlemmar som fyller 30, 40 och 50 år samt medlemmar som går i pension uppvaktas av fackavdelningen.

 


 

 

Skillnaden mellan att vara medlem i Tehy eller att enbart höra till arbetslöshetskassan

  • Vid en strejk får fackanslutna en strejkdagpenning, vilket inte betalas ut till de som enbart hör till kassan

  • Fackanslutna har rätt till förtroendeman, som hjälper till att reda ut t.ex. arbetsförhållanden, avtal, semesterrättigheter, lönesystem och dyl. En förtroendeman vid din sida hjälper dig att stå upp för dina rättigheter.

  • Fackanslutna får delta i resor och andra evenemang som ordnas, ofta är evenemangen gratis.

           Med mera.

 

 


 

 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för en fackavdelningsmedlem i Tehy i avlönat arbete är 1,1 % av bruttolönen. Medlemmen ger arbetsgivaren en fullmakt att uppbära medlemsavgiften direkt från lönen. Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen.